.Net core + NUnit testujeme a mockujeme

Mockování je důležitým konceptem při psaní jednotkových testů z několika důvodů:

 1. Izolace od závislostí: Mockování umožňuje oddělit testovanou třídu od jejích závislostí. To znamená, že při testování konkrétní třídy nemusíte brát v potaz implementaci jejích závislostí. Místo toho můžete vytvořit mock objekty, které simulují chování těchto závislostí.
 2. Opakovatelnost a konzistence: Při použití skutečných závislostí, jako jsou databáze nebo externí API, mohou testy být nekonzistentní a záviset na stavu těchto závislostí. Použití mocků umožňuje vytvořit konzistentní a opakovatelné testy, které nejsou závislé na externích faktorech.
 3. Rychlost testů: Skutečné závislosti mohou být pomalé nebo nedostupné v určitých situacích, což může zpomalit běh testů. Použití mocků umožňuje rychlejší spouštění testů, protože mocky jsou obvykle rychlejší než skutečné závislosti.
 4. Izolace chyb: Pokud test selže, mocky vám umožňují izolovat problém na konkrétní část kódu, kterou testujete. Bez mocků by selhání mohlo být způsobeno problémem v externí závislosti, což by mohlo být složité odhalit.
 5. Testování hraničních podmínek a chybových stavů: Mocky umožňují snadno simulovat různé situace, včetně chybových stavů, které mohou být obtížné dosáhnout s reálnými závislostmi.
 6. Zvýšení rychlosti vývoje: Testy s mocky umožňují rychlejší iterace při vývoji. Můžete psát testy pro nový kód, i když jeho závislosti nejsou ještě implementovány.
 7. Snížení nákladů na infrastrukturu: Pokud byste všechny testy spouštěli s reálnými závislostmi, mohlo by to vyžadovat drahou infrastrukturu, například databázový server. Mockování umožňuje testování bez skutečné infrastruktury.

Celkově mockování je důležitou technikou pro vytváření izolovaných a efektivních jednotkových testů, které vám pomáhají zajistit kvalitu kódu a snižovat rizika chyb.

Instalujeme Moq

Abychom mohli začít mockovat doinstalujeme Nuget do projektu s testy:

Install-Package Moq

Kód pro otestování

Mějme controller a service, které chceme otestovat. Service se do controlleri injectne přes DI:

ProductController.cs:

namespace WebAPiDi.Controllers
{
  [ApiController]
  [Route("[controller]")]
  public class TestController : ControllerBase
  {
    readonly IProductService _productService;

    public TestController(IProductService productService)
    {
      _productService = productService;
    }

    [HttpGet]
    public IActionResult Shop()
    {
      return Ok(_productService.Shop());
    }
  }
}

ProductService.cs:

namespace WebAPiDi.Services
{
  public class ProductService : IProductService
  {
    public IEnumerable<ProductDto> Shop()
    {
      return new List<ProductDto>()
      {
        new ProductDto() { Id = 1, Name = "Best product" }
      };
    }
  }
}

IProductService.cs:

namespace WebAPiDi.Services
{
  public interface IProductService
  {
    IEnumerable<ProductDto> Shop();
  }
}

productDto.cs:

namespace WebAPiDi.Dtos
{
  public class ProductDto
  {
    public int Id { get; set; }

    public required string Name { get; set; }
  }
}

Program.cs (konfigurace sávislostí):

builder.Services.AddScoped<IProductService, ProductService>();

Testujeme

V minulých dílech jsme si ukázali jak zprovoznit NUnit a Moq. Dnes už je jdeme rovnou používat.

Testujeme service

Začneme tím jednodušším – otestujme ProducService. Nepotřebujeme nic mockovat, pouze si uděláme instanci ProuctService a zavoláním metody Shop zkontrolujeme že vrátí 1 záznam, ve kterém zkontrolujeme vyplnění propert:

namespace Test.Services
{
  [TestFixture]
  public class ProductServiceTests
  {
    [Test]
    public void Shop_ReturnsListOfProducts()
    {
      // Arrange
      IProductService productService = new ProductService();

      // Act
      IEnumerable<ProductDto> products = productService.Shop();

      // Assert
      Assert.IsNotNull(products);
      Assert.IsInstanceOf<IEnumerable<ProductDto>>(products);
      Assert.That(products.Count(), Is.EqualTo(1));

      foreach (var product in products)
      {
        Assert.IsNotNull(product.Id);
        Assert.IsNotNull(product.Name);
      }
    }
  }
}

Při testování controlleru budeme muset použít mockování. Namockujeme se ProductService, čímž vytvoříme izovali od této service a můžeme si nasimulovat nejrůznější chování této service.

namespace Test.Controllers
{
  [TestFixture]
  public class TestControllerTests
  {
    [Test]
    public void Shop_ReturnsOkResultWithProducts()
    {
      // Arrange
      var productServiceMock = new Mock<IProductService>();
      productServiceMock.Setup(repo => repo.Shop()).Returns(new List<ProductDto>
      {
        new ProductDto() { Id = 68, Name = "Jarda Jagr" },
        new ProductDto() { Id = 88, Name = "pasta" }
      });

      var controller = new TestController(productServiceMock.Object);

      // Act
      var result = controller.Shop() as OkObjectResult;

      // Assert
      Assert.IsNotNull(result);
      Assert.That(result.StatusCode, Is.EqualTo(200));

      var products = result.Value as List<ProductDto>;
      Assert.IsNotNull(products);
      Assert.That(products.Count, Is.EqualTo(2));
    }

    [Test]
    public void Shop_ReturnsEmptyProducts()
    {
      // Arrange
      var productServiceMock = new Mock<IProductService>();
      productServiceMock.Setup(repo => repo.Shop()).Returns(new List<ProductDto>());

      var controller = new TestController(productServiceMock.Object);

      // Act
      var result = controller.Shop() as OkObjectResult;

      // Assert
      Assert.IsNotNull(result);
      Assert.That(result.StatusCode, Is.EqualTo(200));

      var products = result.Value as List<ProductDto>;
      Assert.IsNotNull(products);
      Assert.That(products.Count, Is.EqualTo(0));
    }
  }
}