C# Dynamický datový typ

Objčas potřebujeme udělat dynamicky malý objekt, kterému nastavíme parametry a pošleme ho dál. Ano, je to ošklivé, nemělo by se to dělat ale občas se to prostě hodí 🙂

dynamic flowCalculator = new
{
  Medium = inputData.HeaterEnum.ToString(),
  WaterTempIn = 80,
  WaterTempOut = 60

};

Jednoduše do toho dynamicky vygenerovaného objektu můžeme přidat další propertu:

if (inputData.MediumEnum == Medium.GLYCOL)
{
  flowCalculator.Concentration = inputData.Concentration;
}

System.Text.Json deserializace case insensitive

V C# objektu nazýváme property PascalCase s velkým písmenem na začátku.

  public class StudentDto
  {

    public long Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public double LastName { get; set; }
  }

Pokud na tento objekt chceme namapovat json, většinou narazíme na problém s rozdnou velikostí písmen a property se z jsonu nenamapují:

json:

{
  "id": 1,
  "firstName": "Jan",
  "lastName": "Novák"

}

Desertializace:

var student = JsonSerializer.Deserialize<Student>(jsonString, options);

Property v objektu zůstanou prázdné, protože nedošlo k namapování z jsonu (rozdílná velikost písmen)

Deserializace jsonu case insensitive

Serializeru můžeme nastavit propertu aby nerozlišoval velokost písmen:

var options = new JsonSerializerOptions 
{ 
  PropertyNameCaseInsensitive = true 
}; 

var student = JsonSerializer.Deserialize<Student>(jsonString, options);

Inastalace Camunda v kontejneru

Camunda je engine pro procesní řízení.

Business Process Model and Notation (BPMN) – notace pro modelování procesů.

Aktuálně je Camunda ve verzi 7 (comunity) a verzi 8 (enterpise – placená).

Pojďme si ukázat jak ji jednoduše zprovoznit v kontejneru Camunda 7.

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:run-latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:run-latest

Na výsledek se můžeme podívat: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo

Camunda REST API + SWAGGER

Camunda se skládá z několika modulů

 • web-app – (balíčky: Tasklist, Cockpit a Admin)
 • rest – REST API
 • swaggerui – swagger UI rozhraní – dokumentace k REST API endpointům s možností otestování

Pokud potřebujeme používat REST API spustíme kontejner s požadovanými parametry:

docker pull camunda/camunda-bpm-platform:latest
docker run -d --name camunda -p 7777:8080 camunda/camunda-bpm-platform:latest ./camunda.sh --webapps --rest --swaggerui

APP: http://127.0.0.1:7777/camunda-welcome/index.html
API: http://127.0.0.1:7777/engine-rest/
Swagger: http://127.0.0.1:7777/swaggerui/

Defaultní přístupové údaje:

 • Username: demo
 • Password: demo

Quasar

Inicializace projektu

$ npm i -g @quasar/cli 
$ npm init quasar

Spuštění projektu

cd projek-folder
quasar dev

Nová komponenta

quasar new component <name> [--format ts]

Boot soubor

quasar new boot <name> [--format ts]

Základní příkazy

$ quasar
  ...
  Commands
   init    Create a project folder
   dev    Start a dev server for your App
   build    Build your app for production
   clean    Clean all build artifacts
   new    Quickly scaffold page/layout/component/... vue file
   mode    Add/remove Quasar Modes for your App
   info    Display info about your machine and your App
   serve    Create an ad-hoc (production-ready) server on App distributables
   help    Displays this message

Vue.js 3 – Hello world

npm create vue@3

Budeme vyzváni k zadání:

 • názvu projektu
 • podpory TypeStcriptu
 • podpory JSX
 • testů, ESlintu, …

Po vytvoření kostry projektu stačí nainstalovat balíčky a projekt spustit:

cd vue-project
npm install
npm run dev

Tip

Pokud se při spuštění vyskytnou problémy (failed to load config from vite.config.js, Error: Cannot find module ‚node:url‘, …) aktualizujte node.js na najnovější LTS verzi.

Spuštění projektu

Pokud vše prošlo, uvidíte v konzoli:

VITE v4.0.4 ready in 307 ms

➜ Local: http://localhost:5173/
➜ Network: use –host to expose
➜ press h to show help

Otevřee internetový prohlížeč a zadejte do něj adresu z konzole: http://localhost:5173/

React – Hello world

Vygenerování nové aplikace:

npx create-react-app hello-world

Spustit příkazem:

cd hello-world
npm start

Komponenty

npx generate-react-cli component Box

Do app.js přidat:

import Box from './components/Box/Box';
...
 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <Box></Box>
   ...

npm start
Starts the development server.

npm run build
Bundles the app into static files for production.

npm test
Starts the test runner.

npm run eject
Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
and scripts into the app directory. If you do this, you can’t go back!

C# serializace a deserilizace výčtového typu

V C# se při serializaci a deserializaci JSON velmi často potřebujeme vypořádat s výčtovými typy (enum). Ve výchozím nastavení je hodnota z výčtového typu interpretována jako celé číslo – to většinou nestačí, protože požadujeme textovou hodnotu. Pojďme si ukázat, jak to vyřešit nativní knihovnou System.Text.Json a knihovnou Newtonsoft.Json

public class Student
{
  public string Name { get; set; }
  public SexEnum Sex { get; set; }

}

public enum SexEnum 
{
  Female, Male
}

var student1 = new Student() { Name = "Pepek Vyskoc", Sex = SexEnum.Male }

// Native serialize
JsonSerializer.Serialize(student1);

// Newtonsoft
return JsonConvert.SerializeObject(student1);

Vrátí json:

{
 "Name": "Pepek Vyskoc",
 "Sex": 1
}

Funkční ale dost často nedostačující, protože z pohlaví 0 a 1 toho moc nepoznáme.

Serializace enum jako textový řetězec

Stačí přidat k požadované propertě anotaci *EnumConverter:

// Native
public class Student
{
  ...
  [JsonConverter(typeof(JsonStringEnumConverter))]
  public SexEnum Sex { get; set; }
  ...
}
// Newtonsoft
public class Student
{
  ...
  [JsonConverter(typeof(StringEnumConverter))]
  public SexEnum Sex { get; set; }
  ...
}

Kde získáme požadovaný formát odpovědi:

{
 "Name": "Pepek Vyskoc",
 "Sex": "Male"
}

Globální serializace enum jako textový řetězec

Pokud nechcete před každou propertu uvádět anotaci pro converter, máte možnost ji nastavit globálně do souboru Program.cs:

// Native
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddControllers()
  .AddJsonOptions(options =>
  {
    options.JsonSerializerOptions.Converters.Add(new JsonStringEnumConverter());
  });

// Newtonsoft
builder.Services.AddControllers()
  .AddNewtonsoftJson(options =>
  {
    options.SerializerSettings.Converters.Add(new StringEnumConverter());
  });

Tím dosáhneme požadovaného výsledku automaticky

Net 6 + EF 6 – database first – MySql

Často máme existující strukturu databáze s daty (database first). Pro přístup k této db potřebujeme modelové třídy, které budou představovat data z DB. Vygenerování modelových tříd z DB tabulek se nazývá scaffolding. Dnes si ukážeme jak toho dosáhnout v net6, Entity Framework 6 pro MySql databázi.

 1. Přes Package Manager instalujeme:
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design -Version 6.0.1

2) vygenerujeme entity z tabulek DB:

dotnet ef dbcontext scaffold "server=localhost;user=root;password=xxx;database=app_cz" "Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql" --output-dir Models -f

Tím pro každou tabulku vygenerujeme odpovídající modelovou třídu.

Nyní přidáme tyto modelové třídy do DbContextu, přes který budeme získávat data:

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Event> Events { get; set; }
//...
public DbSet<Log> Logs { get; set; }

Získáme všechny uživatele:

return _dataContext.Users.ToList();

Angular – Hello world

Instalace

 1. Nainstalovat Node.js https://nodejs.org/en/
 2. Po nainstalovaná Node.js začnou v příkazové řádce fungovat příkazy:
  node –version
  npm –v
 3. Nainstalujeme Angular CLI: npm install -g @angular/cli
  Po nainstalování začne fungovat příkaz zobrazující verzi Angular CLI:
  ng –version

První aplikace – Hello world

Skelet první aplikace vygenerujeme příkazem:

ng new hello-world

Budeme dotázání, zda chceme použít knihovnu Angular routing a jaký stylesheet chceme použít pro stylování (SCSS, Sass, Less, Stylus). Stačí potvrdit předpřipravené hodnoty, nebo vyberte to co umíte.

Pří kazové řádce vstoupíme do složky s vytvořeným projektem:

cd hello-world

Spustíme aplikaci:

ng serve

Aplikace se defaultně spustí na portu 4200. Teď jen do internetového prohlížeče zadáte adresu: http://localhost:4200/ kde rovnou vidíte výsledek.

Pokud chcete aplikaci spustit na jiném portu, provedete to příkazem:

ng serve --port 7777

Úprava kódu

Nyní se můžete vrhnout a úpravu kódu. Všechny úpravy můžete průběžně kontrolovat v internetovém prohlížeči, kde se projevují bez nutnosti ručního obnovení stránky. Skvělé.

Nová komponenta

Pro znovu použitelnost kód který využíváme na několika místech dáváme do komponent. Komponentu vygenerujeme:

ng generate component hero-detail